• #
  نام ارز
  قیمت
  قیمت (تومان)
  نوسان (یک ساعت گذشته)
  حجم بازار
  معاملات روزانه
  روزانه
  هفتگی
 • 1
  $ 36364.21
  ۹۰۹,۴۷۶,۱۶۵تومان
  % 0.12 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin
  175.22میلیارد دلار
  36.763میلیارد دلار
  4.27%
  3.33%
 • 2
  $ 1394.30
  ۳۴,۸۷۱,۷۲۲تومان
  % 0.26 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Ethereum
  22.55میلیارد دلار
  15.423میلیارد دلار
  7.96%
  17.52%
 • 3
  $ 517.62
  ۱۲,۹۴۵,۷۸۰تومان
  % 0.34 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin Cash
  8.03میلیارد دلار
  5.642میلیارد دلار
  14.53%
  14.94%
 • 4
  $ 104.96
  ۲,۶۲۵,۰۷۱تومان
  % 0.57 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Zcash
  0.64میلیارد دلار
  0.615میلیارد دلار
  11.18%
  12.18%
 • 5
  $ 2.82
  ۷۰,۵۷۶تومان
  % 0.38 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال EOS
  4.32میلیارد دلار
  3.868میلیارد دلار
  6.96%
  12.31%
 • 6
  $ 156.06
  ۳,۹۰۳,۰۹۲تومان
  % 0.08 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Litecoin
  4.70میلیارد دلار
  5.509میلیارد دلار
  6.66%
  21.95%
 • 7
  $ 159.01
  ۳,۹۷۶,۸۷۲تومان
  % 0.20 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Monero
  1.36میلیارد دلار
  0.089میلیارد دلار
  3.79%
  12.11%
 • 8
  $ 0.37
  ۹,۳۱۲تومان
  % 0.31 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Cardano
  1.55میلیارد دلار
  0.147میلیارد دلار
  5.35%
  10.69%
 • 9
  $ 0.03
  ۷۷۲تومان
  % 0.25 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال TRON
  1.39میلیارد دلار
  1.523میلیارد دلار
  5.56%
  12.58%
 • 10
  $ 0.30
  ۷,۵۳۰تومان
  % 0.51 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Stellar
  1.39میلیارد دلار
  0.520میلیارد دلار
  2.81%
  14.05%
 • 11
  $ 125.76
  ۳,۱۴۵,۲۸۳تومان
  % 0.44 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dash
  1.15میلیارد دلار
  1.123میلیارد دلار
  9.95%
  0.54%
 • 12
  $ 0.01
  ۲۲۷تومان
  % 0.49 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dogecoin
  0.32میلیارد دلار
  0.102میلیارد دلار
  1.98%
  9.72%
 • 13
  $ 21.00
  ۵۲۵,۱۶۲تومان
  % 0.44 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Chainlink
  1.00میلیارد دلار
  0.163میلیارد دلار
  3.52%
  3.23%
 • 14
  $ 0.34
  ۸,۳۸۱تومان
  % 1.26 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال IOTA
  0.93میلیارد دلار
  0.033میلیارد دلار
  2.15%
  16.79%