آخرین بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۰:۴۰:۰۳
 • #
  نام ارز
  قیمت
  قیمت (تومان)
  نوسان (یک ساعت گذشته)
  حجم بازار
  معاملات روزانه
  روزانه
  هفتگی
 • 1
  $ 41596.75
  ۹۹۳,۸۵۸,۷۸۷تومان
  % 0.42 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin
  780.85میلیارد دلار
  35.190میلیارد دلار
  4.74%
  23.31%
 • 2
  $ 2438.07
  ۵۸,۲۵۲,۱۷۰تومان
  % 0.60 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Ethereum
  285.03میلیارد دلار
  19.380میلیارد دلار
  1.48%
  14.19%
 • 3
  $ 0.74
  ۱۷,۷۸۹تومان
  % 0.59 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال XRP
  34.48میلیارد دلار
  3.189میلیارد دلار
  0.55%
  22.23%
 • 4
  $ 542.81
  ۱۲,۹۶۹,۱۸۶تومان
  % 0.72 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin Cash
  10.21میلیارد دلار
  1.981میلیارد دلار
  1.65%
  18.23%
 • 5
  $ 110.87
  ۲,۶۴۸,۸۸۷تومان
  % 0.48 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Zcash
  1.37میلیارد دلار
  0.226میلیارد دلار
  2.70%
  10.81%
 • 6
  $ 4.05
  ۹۶,۷۱۱تومان
  % 0.73 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال EOS
  3.87میلیارد دلار
  1.046میلیارد دلار
  2.82%
  10.25%
 • 7
  $ 143.31
  ۳,۴۲۳,۹۷۷تومان
  % 0.94 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Litecoin
  9.57میلیارد دلار
  1.583میلیارد دلار
  1.40%
  13.21%
 • 8
  $ 238.94
  ۵,۷۰۸,۸۰۳تومان
  % 0.20 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Monero
  4.29میلیارد دلار
  0.208میلیارد دلار
  2.48%
  16.77%
 • 9
  $ 1.30
  ۳۱,۰۸۸تومان
  % 0.57 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Cardano
  41.72میلیارد دلار
  1.562میلیارد دلار
  0.28%
  7.23%
 • 10
  $ 0.06
  ۱,۵۰۵تومان
  % 0.28 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال TRON
  4.51میلیارد دلار
  0.850میلیارد دلار
  0.52%
  11.95%
 • 11
  $ 0.28
  ۶,۶۵۸تومان
  % 0.76 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Stellar
  6.52میلیارد دلار
  0.542میلیارد دلار
  0.16%
  4.51%
 • 12
  $ 162.94
  ۳,۸۹۲,۹۷۱تومان
  % 0.68 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dash
  1.67میلیارد دلار
  0.311میلیارد دلار
  0.32%
  10.15%
 • 13
  $ 0.21
  ۴,۹۳۶تومان
  % 0.66 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dogecoin
  26.99میلیارد دلار
  1.626میلیارد دلار
  0.05%
  6.96%
 • 14
  $ 21.81
  ۵۲۱,۱۷۱تومان
  % 0.47 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Chainlink
  9.66میلیارد دلار
  1.785میلیارد دلار
  9.10%
  28.67%
 • 15
  $ 0.83
  ۱۹,۸۸۹تومان
  % 0.63 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال IOTA
  2.31میلیارد دلار
  0.164میلیارد دلار
  1.74%
  19.95%
 • 16
  $ 1.00
  ۲۳,۸۹۸تومان
  % 0.04 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Tether
  61.81میلیارد دلار
  60.578میلیارد دلار
  0.01%
  0.00%