لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

 • #
  نام ارز
  قیمت
  قیمت (تومان)
  نوسان (یک ساعت گذشته)
  حجم بازار
  معاملات روزانه
  روزانه
  هفتگی
 • 1
  $ 20207.97
  612,301,359تومان
  % 0.09 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin
  387.38میلیارد دلار
  36.255میلیارد دلار
  3.38%
  8.49%
 • 2
  $ 1355.83
  41,081,614تومان
  % 0.00 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Ethereum
  166.30میلیارد دلار
  10.230میلیارد دلار
  2.58%
  6.16%
 • 3
  $ 0.47
  14,384تومان
  % 0.02 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال XRP
  23.67میلیارد دلار
  2.190میلیارد دلار
  4.58%
  12.12%
 • 4
  $ 122.05
  3,697,969تومان
  % 0.44 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin Cash
  2.34میلیارد دلار
  0.219میلیارد دلار
  5.33%
  9.86%
 • 5
  $ 56.56
  1,713,651تومان
  % 0.26 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Zcash
  0.87میلیارد دلار
  0.030میلیارد دلار
  1.00%
  2.57%
 • 6
  $ 1.19
  36,186تومان
  % 0.19 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال EOS
  1.20میلیارد دلار
  0.147میلیارد دلار
  1.48%
  6.84%
 • 7
  $ 54.84
  1,661,697تومان
  % 0.00 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Litecoin
  3.91میلیارد دلار
  0.339میلیارد دلار
  1.26%
  6.27%
 • 8
  $ 146.52
  4,439,468تومان
  % 0.23 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Monero
  2.66میلیارد دلار
  0.081میلیارد دلار
  2.79%
  3.10%
 • 9
  $ 0.43
  13,128تومان
  % 0.18 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Cardano
  14.84میلیارد دلار
  0.449میلیارد دلار
  1.59%
  0.96%
 • 10
  $ 0.06
  1,891تومان
  % 0.05 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال TRON
  5.76میلیارد دلار
  0.304میلیارد دلار
  1.92%
  6.46%
 • 11
  $ 0.12
  3,565تومان
  % 0.15 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Stellar
  3.00میلیارد دلار
  0.174میلیارد دلار
  1.27%
  9.07%
 • 12
  $ 42.18
  1,277,942تومان
  % 0.50 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dash
  0.46میلیارد دلار
  0.059میلیارد دلار
  2.20%
  4.70%
 • 13
  $ 0.06
  1,967تومان
  % 0.77 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dogecoin
  8.61میلیارد دلار
  0.927میلیارد دلار
  7.96%
  9.96%
 • 14
  $ 7.76
  235,224تومان
  % 0.57 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Chainlink
  3.82میلیارد دلار
  0.509میلیارد دلار
  4.01%
  -3.42%
 • 15
  $ 0.28
  8,518تومان
  % 0.02 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال IOTA
  0.78میلیارد دلار
  0.010میلیارد دلار
  1.09%
  -6.20%
 • 16
  $ 1.00
  30,307تومان
  % 0.00 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Tether
  68.08میلیارد دلار
  44.985میلیارد دلار
  0.01%
  0.03%