آخرین بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲۱:۴۰:۰۳
 • #
  نام ارز
  قیمت
  قیمت (تومان)
  نوسان (یک ساعت گذشته)
  حجم بازار
  معاملات روزانه
  روزانه
  هفتگی
 • 1
  $ 56138.57
  ۱,۱۸۹,۷۹۵,۳۱۴تومان
  % 0.61 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin
  1050.19میلیارد دلار
  72.248میلیارد دلار
  2.47%
  3.70%
 • 2
  $ 4036.72
  ۸۵,۵۵۳,۹۰۱تومان
  % 0.78 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Ethereum
  467.58میلیارد دلار
  61.667میلیارد دلار
  3.10%
  22.07%
 • 3
  $ 1.45
  ۳۰,۸۲۰تومان
  % 1.63 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال XRP
  51.05میلیارد دلار
  11.357میلیارد دلار
  4.90%
  5.24%
 • 4
  $ 1447.59
  ۳۰,۶۷۹,۹۸۵تومان
  % 3.15 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin Cash
  27.12میلیارد دلار
  9.798میلیارد دلار
  1.16%
  50.37%
 • 5
  $ 293.05
  ۶,۲۱۰,۹۶۹تومان
  % 1.47 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Zcash
  3.44میلیارد دلار
  1.311میلیارد دلار
  7.43%
  20.95%
 • 6
  $ 13.44
  ۲۸۴,۸۷۲تومان
  % 0.07 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال EOS
  12.81میلیارد دلار
  17.558میلیارد دلار
  27.05%
  105.94%
 • 7
  $ 367.06
  ۷,۷۷۹,۴۶۶تومان
  % 1.83 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Litecoin
  24.50میلیارد دلار
  10.714میلیارد دلار
  6.87%
  20.87%
 • 8
  $ 441.55
  ۹,۳۵۸,۱۸۴تومان
  % 1.26 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Monero
  7.91میلیارد دلار
  0.687میلیارد دلار
  5.65%
  13.31%
 • 9
  $ 1.74
  ۳۶,۹۷۴تومان
  % 1.04 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Cardano
  55.74میلیارد دلار
  6.753میلیارد دلار
  0.25%
  35.60%
 • 10
  $ 0.14
  ۲,۸۸۷تومان
  % 0.07 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال TRON
  9.76میلیارد دلار
  4.664میلیارد دلار
  3.27%
  12.72%
 • 11
  $ 0.72
  ۱۵,۳۳۵تومان
  % 4.56 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Stellar
  16.70میلیارد دلار
  5.069میلیارد دلار
  0.65%
  42.85%
 • 12
  $ 393.97
  ۸,۳۴۹,۸۲۵تومان
  % 1.13 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dash
  3.99میلیارد دلار
  1.446میلیارد دلار
  3.11%
  12.10%
 • 13
  $ 0.50
  ۱۰,۵۶۳تومان
  % 1.60 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dogecoin
  64.57میلیارد دلار
  18.741میلیارد دلار
  1.56%
  -10.77%
 • 14
  $ 47.08
  ۹۹۷,۸۶۶تومان
  % 1.08 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Chainlink
  19.73میلیارد دلار
  3.800میلیارد دلار
  5.97%
  8.85%
 • 15
  $ 2.09
  ۴۴,۳۳۸تومان
  % 0.77 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال IOTA
  5.81میلیارد دلار
  0.210میلیارد دلار
  2.85%
  11.37%
 • 16
  $ 1.00
  ۲۱,۱۹۰تومان
  % 0.01 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Tether
  56.51میلیارد دلار
  210.925میلیارد دلار
  0.00%
  -0.03%