آخرین بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۰۶:۵۰:۰۲
 • #
  نام ارز
  قیمت
  قیمت (تومان)
  نوسان (یک ساعت گذشته)
  حجم بازار
  معاملات روزانه
  روزانه
  هفتگی
 • 1
  $ 61267.86
  ۰تومان
  % 0.39 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin
  1155.05میلیارد دلار
  25.393میلیارد دلار
  0.12%
  0.06%
 • 2
  $ 4140.77
  ۰تومان
  % 0.22 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Ethereum
  488.82میلیارد دلار
  14.511میلیارد دلار
  2.76%
  7.17%
 • 3
  $ 1.09
  ۰تومان
  % 0.10 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال XRP
  51.32میلیارد دلار
  2.125میلیارد دلار
  0.14%
  -3.66%
 • 4
  $ 632.53
  ۰تومان
  % 0.52 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Bitcoin Cash
  11.94میلیارد دلار
  1.094میلیارد دلار
  0.36%
  1.02%
 • 5
  $ 184.94
  ۰تومان
  % 2.40 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Zcash
  2.39میلیارد دلار
  0.527میلیارد دلار
  8.59%
  46.89%
 • 6
  $ 4.84
  ۰تومان
  % 1.88 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال EOS
  4.65میلیارد دلار
  0.764میلیارد دلار
  3.81%
  5.79%
 • 7
  $ 197.71
  ۰تومان
  % 1.11 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Litecoin
  13.61میلیارد دلار
  1.863میلیارد دلار
  2.41%
  5.68%
 • 8
  $ 270.11
  ۰تومان
  % 0.83 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Monero
  4.87میلیارد دلار
  0.123میلیارد دلار
  0.74%
  1.80%
 • 9
  $ 2.16
  ۰تومان
  % 0.04 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Cardano
  71.09میلیارد دلار
  2.072میلیارد دلار
  0.14%
  -0.81%
 • 10
  $ 0.10
  ۰تومان
  % 0.16 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال TRON
  7.19میلیارد دلار
  1.256میلیارد دلار
  0.31%
  1.43%
 • 11
  $ 0.38
  ۰تومان
  % 1.01 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Stellar
  9.23میلیارد دلار
  0.440میلیارد دلار
  2.51%
  -3.40%
 • 12
  $ 204.78
  ۰تومان
  % 2.86 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dash
  2.13میلیارد دلار
  0.234میلیارد دلار
  4.22%
  6.93%
 • 13
  $ 0.25
  ۰تومان
  % 0.27 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Dogecoin
  33.03میلیارد دلار
  1.526میلیارد دلار
  1.66%
  5.88%
 • 14
  $ 30.62
  ۰تومان
  % 0.30 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Chainlink
  14.12میلیارد دلار
  1.476میلیارد دلار
  6.24%
  12.07%
 • 15
  $ 1.33
  ۰تومان
  % 0.15 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال IOTA
  3.71میلیارد دلار
  0.053میلیارد دلار
  0.32%
  2.93%
 • 16
  $ 1.00
  ۰تومان
  % 0.01 وضعیت نوسانات ارز دیجیتال Tether
  69.61میلیارد دلار
  54.579میلیارد دلار
  0.05%
  0.05%